SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SP) so javno objavljeni na spletni www.pobegizloze.si in veljajo do preklica.

 

Za potrebe teh SP je kupec fizična ali pravna oseba, ki kupi vstopnico za dogodek oziroma najame igro za izvedbo na domu. Ponudnik igre je pravna oseba:

 

Simon Gantar s.p., Kreativno ustvarjanje in izobraževanje

Bevke 80B, 1358 Log pri Brezovici

Matična številka: 7251904000

Davčna številka: 85418854

 

Storitve se ponujajo na spletni strani oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko Pobeg iz skrivne lože.

 

Ob nakupu storitve se naročnik smatra za obveščenega s SP, nakup pa se obravnava kot strinjanje s SP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Kot pisni dogovor se šteje tudi pisna korespondenca preko sodobnih komunikacijskih sredstev.

 

AVTORSKE PRAVICE

Blagovna znamka POBEG IZ SKRIVNE LOŽE je blagovna znamka ter avtorsko delo agencije TIME OUT EVENTS (Zeleno pleme), vsako kopiranje in uporaba sta prepovedana.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Simon Gantar s.p. kupcu ponuja v zakup igro, kupec se zaveže plačati dogovorjeno vsoto denarja kot plačilo za storitve.

 

Pobeg iz skrivne lože je dogodek,  na katerem manjša ekipa igralcev (3-5) oseb v omejenem času skupaj rešuje zabavne naloge.

 

Dogodek je izveden v primeru prijav vsaj 5-ih skupin, sestavljenih iz minimalno treh igralcev. V primeru odpovedi dogodka ponudnik kupca obvesti pisno najkasneje 3 dni pred dogodkom in mu povrne plačilo najkasneje dan pred odpovedanim dogodkom.

 

V primeru zakupa igre za zasebne zabave se morata dogodka udeležiti vsaj 2 skupini po 3-5 oseb.

 

Za nakup se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Za kupca se smatra vsak igralec – stranka, tako fizična ali pravna oseba, ter ekipa soigralcev, ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.

 

Za ponudnika blaga ali storitev se smatra Simon Gantar s.p., ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.

 

Pogodbeni izvajalci postanejo stranka v pravnem poslu, ko kupec neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

 

PRAVILA IGRE

Vsak posamezni član ekipe je pred pričetkom igre dolžan podpisati soglasje k neizdajanju poslovnih skrivnosti ter za obdelavo osebnih podatkov, s katero izreka razumevanje svojih pravic po GDPR.

 

S podpisom izjave pri katerikoli igri ponudnika se kupec obveže, da ne bo kršili prepovedi razkritja skrivnosti in rešitev posameznih ugank. Obenem pa je ob tem seznanjen, da sama igra predstavlja intelektualno lastnino ponudnika.

 

Kupec odgovarja za škodo, ki jo namerno povzroči na opremi ponudnika.

 

Kupec se je dolžan ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.

 

Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerno vrednost vstopnice.

 

Kupec je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

 

PLAČILO STORITEV

Ponudnik odgovarja za prosti termin na način in v obsegu, ki je objavljen na spletni strani.

 

Kupec lahko odstopi od nakupa po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 24 ur pred datumom nakupa. Odstop mora biti podan na primeren način, preko elektronske pošte ali

 

Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 24 urnega roka do datuma predvidenega termina, odstop, v skladu z Zakonom  o varstvu potrošnikov, ni mogoč. Pri takšnem odstopu se plačilo ne povrne.

 

Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani.

 

Kupec je dolžan plačati nakup v celoti pred začetkom igre.

 

Plačilo je mogoče izvesti po predračunu ali po vnaprejšnji odobritvi s strani ponudnika s plačilom na lokaciji, oziroma kot je navedeno na spletni strani.

 

Sprememba izbranega termina s strani kupca je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred  terminom na elektronski naslov ponudnika.

 

STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.

 

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju nakupa zavezani ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese kupca in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

 

OBJAVA, OBDELAVA IN RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in obdelavo podatkov, ki jih pridobi za potrebe sklepanja posla.

 

Kupec, ter člani ekipe, na katerega se podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih zbira in hrani ponudnik. Natančneje so pravice opredeljene v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.pobegizloze.si.

 

Kupec (člani ekip) z izrecno izjavo pred začetkom igre ali po koncu igre dovoljujejo objavo fotografije na Facebook strani in spletni strani ter ostalih družabnih omrežjih ponudnika. Fotografije se hrani do izteka namena obdelave, za katerega je bila fotografija narejena. Objava fotografije ni pogoj za nakup.

 

PRISTOJNOST SODIŠČA

Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.

 

SP so dostopni na spletni strani ponudnika in veljajo od 11.11.2019 do preklica.[/cz_title]

– število udeležencev: igro lahko v lokalu igra od 5 do 8 skupin po 3-5 oseb, na zasebnih zabavah pa od 2 do 8 skupin po 3-6 oseb;

– prijave: na dogodek se prijavite kot skupina in ne posamično (prijava velja za 3 do 5 oseb)

– lokacija: lokacije organiziranih dogodkov objavljamo mesečno, možen pa je tudi najem igre za zasebne zabave;

– trajanje: igra traja cca. 1,5h

– odpoved v primeru premajhnega števila prijav: organiziran dogodek bo izveden v primeru prijav vsaj 5-ih skupin. V primeru odpovedi prijavljene udeležence obvestimo najkasneje 3 dni pred dogodkom, vplačane rezervacije pa vrnemo najkasneje do dneva odpovedanega dogodka;

– lastnik spletne strani je Time Out Events, izvajalec programa in izdajatelj računa pa je: Simon Gantar s.p., kreativno ustvarjanje in izobraževanje, Bevke 80, 1358 Log pri Brezovici